جمعیت قورباغه ها در سراسر جهان در نرخ بی سابقه ای رو به کاهش گذاشته و تقریبا یک سوم گونه های دوزیستان در معرض تهدید می باشند.
سایت های دیگر و اخبار
صفحه اصلی درباره ما - اهداف و تماس بخش کودکان یاری و حمایت امکانات - راهنما و قوانین استفاده از سایت دوزیست چیست؟ تاریخچه تکامل رده بندی دوزیستان زیست شناسی و فیزیولوژی اکولوژی و رفتارشناسی دوزیستان خاورمیانه دوزیستان ایران اهمیت دوزیستان عوامل تهدید کننده دوزیستان چگونگی حفاظت از دوزیستان تراریوم وسایل و تجهیزات تراریوم ‌‌پروژه ها و همکاری ها کتاب ها زمان بندی سفرهای آموزشی سایت های دیگر اخبار 
رده بندی دوزیستان ایران بر طبق سیستماتیک و به صورت چک لیست
راسته خانواده جنس نام علمی نام انگلیسی نام فارسی عکس صدا وضعیت حفاظتی
ملی
وضعیت CITES وضعیت IUCN
Anura Bufonidae Bufo Bufo eichwaldi Eichwald's Toad وزغ تالشی  غیر حمایت شده
عادی
- VU
Bufotes Bufotes luristanicus Lorestan Earless Toad وزغ بی گوش لرستانی 
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Bufotes oblongus Eastern Persian Toad وزغ خاوری 
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Bufotes perrini Perrin's Green Toad وزغ  پرینی 
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Bufotes sitibundus Variable Toad وزغ رنگارنگ
غیر حمایت شده
عادی
- DD
Bufotes surdus Iranian Earless Toad وزغ بی گوش ایرانی 
  غیر حمایت شده
عادی
- LC
Duttaphrynus Duttaphrynus olivaceus Olive Toad وزغ زیتونی
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Duttaphrynus stomaticus Marbled Toad
Indo-Gangetic Toad
وزغ مرمری
وزغ هندی
  غیر حمایت شده
عادی
- LC
Dicroglossidae Euphlyctis Euphlyctis cyanophlyctis Common skittering frog قوربافه بلوچی
  غیر حمایت شده
عادی
- LC
Hylidae Hyla Hyla orientalis Oriental Tree Frog قورباغه درختی خاوری
غیر حمایت شده
عادی
- NE
Hyla savignyi Lemon-Yellow Tree Frog قورباغه درختی ساویگنی
  غیر حمایت شده
عادی
- LC
Pelobatidae Pelobates Pelobates syriacus Eastern Spadefoot
Syrian Spadefoot Toad
وزغ بیل پای سوری
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Ranidae Pelophylax Pelophylax bedriagae Levant Green Frog قورباغه مردابی بدریاگا
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Pelophylax ridibundus Marsh Frog قورباغه مردابی
غیر حمایت شده
عادی
- LC
Rana Rana macrocnemis Iranian Long-Legged Frog قورباغه راه راه 
  غیر حمایت شده
عادی
- LC
Rana pseudodalmatina Wood Frog قورباغه جنگلی حمایت و حفاظت شده - LC
 Caudata Hynobiidae Paradactylodon Paradactylodon persicus Persian Brook Salamander سمندر جویباری ایران 
- حمایت و حفاظت شده - NT
Salamandridae Neurergus Neurergus crocatus Azarbaijan Newt سمندر کوهستانی آذربایجان
- غیر حمایت شده
عادی
- VU
Neurergus derjugini Kurdistan Newt سمندر کوهستانی کردستان
- غیر حمایت شده
عادی
- CR
Neurergus kaiseri Lorestan Newt سمندر کوهستانی لرستان
- غیر حمایت شده
عادی
- VU
Triturus Triturus karelinii Southern Crested Newt سمندر تاجدار جنوبی
- غیر حمایت شده
عادی
- LC
Salamandra Salamandra infraimmaculata Fire Salamander سمندر آتشین
- غیر حمایت شده
عادی
- NT

از روی نقشه ایران

گونه یابی:

با کلیک بر روی آلبوم می توانید تصاویر را مشاهده کنید. همچنین می توانید از طریق فرم زیر تصاویر را جستجو کنید.

calphotos

عکاس :
نام علمی :
نام انگلیسی :
شناسه عکس :
تعداد تصویر :
 

  
 
 
   
Free DHTML scripts provided by D